Kapat

HZ. İDRİS’İN SATÜRN GEZEGENİNİ ZİYARETİ

Daha önce konularımızda Allah’nın emri, izni ve mucizesiyle göğe yükseltilen peygamberlere tanıklık ettik. Bunların arasında yine çok dikkat çeken ve Allah’nın çok sevdiği bir kul olan İdris peygamberden bahsetmek istiyoruz. Allah’nın çok sevdiği diyoruz çünkü yüce Allah kutsal kitabında;

MERYEM SURESİ / 56

“Vezkur filkitabe, idris’e innehükene sıddıkennebiyye”

“Ey Muhammed(sav) kitapta (Kur’an’da) İdris’i de an, hakikaten o pek doğru bir insan, pek doğru bir paygamberdi.”

Buyurmuştur.

Hz. İdris Adem peygamberin soyundandır, asıl ismi Hanuh olarak bilinmektedir. İbnül Manzur, Lisanu’l Arab  isimli eserinde çok okumasından dolayı kendisine İdris denildiğini, asıl adının Annoh (Hanok) olduğunu söyler. Hz. İdris kendisine peygamberlik verildiğinde büyük dedesi olan ve yine kendisine peygamberlik inen Şit peygambere vahyedilen sayfalar ile yine Allah tarafından kendisine vahyedilen 30 sayfalık Allah kelamını kavmine beyan etti ve Allah yoluna çağırdı. Hz. İdris, Adem paygamberden sonra ilk yazı yazabilen paygamber ünvanına sahip olduğu gibi, 72 ayrı dil konuşabildiği de anlatılmaktadır.

Bununla birlikte ona terzilerin piri denilmiştir çünkü İdris peygamber ilk kez dikiş diken insandır. Onun sayesindedir ki o dönemin halkı da sırtındaki postu ve keçeyi üzerinden atarak urba(elbise) giymeyi öğrenmiştir. Hz. İdris İslam bilgini ve Kuran araştırmacılarından öğrendiğimiz üzere tıpkı İsa ve Hz. Muhammed (sav) peygamberler gibi göğe yükseltilmiştir. Birçok İslam bilgini Hz. İdris’in tıpkı isa ve Muhammed peygamberler gibi bedenen göğe yükseltildiğini söylerken, bazıları da bu yükselmenin bedenen değil ruhen olduğunu ileri sürmektedirler.

Biz Kuran araştırmacısı gözüyle konuyu ele aldığımızda Hz. İdris’in göğe yükselişinin bedenen olduğuna inanmaktayız. Nitekim bu görüşümüzün temel dayanağı Kuran-ı Kerim’dir. Kutsal kitap Kuran’ın Hz.İdris ile ilgili ayetlerine geçmeden evvel İslam bilginlerinin konuyla alakalı açıklamalarına bir göz atalım;

İslam bilginlerinden gelen açıklamaların içeriğine bakılırsa genel kanaat Hz. İdris’in bedenen gökyüzüne yükselmiş olmasıdır. Bununla birlikte en dikkat çekici açıklama Mevlana’dan gelmiştir. Mevlana Celaleddin Rumi ünlü eseri Mesnevi’sinde “İdris peygamber, yıldızların cinsindendi, o sebeptendir ki 8 yıl Zuhal yıldızında oturmuştur.” açıklamasında bulunmuştur. Mevlana’nın bu çok önemli iddiası bize önemli ipuçları vermektedir. Mevlana’nın Zuhal yıldızı olarak ele aldığı gezegen bugün bilim dünyasının hayat var mı, yok mu ya da hayat var mıydı,  yok muydu diye kafa yorduğu “Satürn”  gezegenidir.

Satürn gezegeninin Osmanlıca’daki karşılığı Zuhal yıldızı olarak geçmektedir. Demek ki bugün bilimin hayat aradığı ya da yaşamsal madde aradığı Satürn gezegeninde o devirlerde yaşam vardı.  Hatta belki de “Gökyüzünde Şehirler” başlıklı konumuzda belirttiğimiz üzere Satürn gezegeninde şehirler mevcuttu. Mevlana, Mesnevi’sinde yer alan bu iddianın devamında ise yine İdris peygamber konusuna devamla “Zuhal Yıldızı doğularda da, batılarda da, onun dostum oldu… Herhalde İdris peygamber Zuhal yıldızının sırlarına sahip oldu.”  demektedir.

 Mevlana’nın Mesnevisindeki bu iddianın oldukça dikkat çekici olduğu ortadadır. Zuhal yıldızında (Satürn gezegeninde)  kalan İdris peygamber yine Mevlana’nın iddiasına göre bu gezegenin sırlarına da vakıf olmuştur. Demekki bir zamanlar Satürn gezeninde yaşam mevcuttu ve yukarıda belirttiğimiz gibi orada da bir zamanlar şehirler ve belki de bizimle benzer biylojiye sahip olan yaratılmışlar vardı.

Şimdi bilim dünyasından İslam dünyasına dönelim ve bakalım İslam âlimleri konuyla alakalı neler söylüyor. Uzay ve Varlık Ayetleri isimli eseriyle kozmoloji dalını Kuran ışığında inceleyen Prof. Dr. Celal Yeniçeri, Hz. İdris’in göğe kaldırılmasıyla alakalı olarak Meryem suresinin 57. ayetinde yer alan “verafeğna” kelimesinin içinde yer alan “raf” fiiline vurgu yaparak İdris peygamberin göğe kaldırılışını, Hz. İsa’nın göğe kaldırılışı ile ilgili ayetlerle benzerlik gösterdiğini dile getirmiştir. Öte yandan bir başka İslam alimi ve hadis toplayıcısı olan Buhari, Menakıb’ul – Ensar isimli eserinde Hz. İdris’in göğe kaldırılmasına ilişkin olarak onun 4. göğe kaldırıldığını söylemektedir.

Sahih hadis kaynaklarından biri olan Buhari Hz. İdris’in tıpkı İsa ve Muhammed peygamberler gibi göğe kaldırıldığını vurgular ve 4. gökte bir süre ikamet ettiğini yazar. Aynı şekilde bir diğer Kur’an tefsircisi olan Kurtubi tefsir kitabında tıpkı Buhari’ye benzer açıklamalarda bulunmuş ve Hz.İdris’in 4. göğe yükseldiğini ifade etmiştir. Bazı İslam alimlerine göre Hz.İdris Satürn gezegenine veyahut diğer kaynaklarda belirtildiği üzere 4. göğe fiziki bedeniyle yükselmiştir.

Fakat bazı İslam alimlerine göreyse bu yükseliş ruhani olarak gerçekleştirilmiştir. Mücahid, Kurtubi, Zemahşeri gibi İslam bilginleri onun fiziki bedeniyle göğe kaldırıldığına inanmaktadır. Dinimiz İslam bilginlerinden biri olan Prof. Dr. Süleyman Ateş ise “Kuran’da Peygamberler Tarihi” isimli kitabında konu ile ilgili olarak şu görüşünü dile getirmiştir.

“Bir gün bir yolculuk esnasında güneşin kızgın ısısı, kendisini rahatsız eder, bunun üzerine Allah’tan bu sıcağı her gün bu ısı altında beş yüz yıllık yol yürüyenin yani güneş meleğinin lehine hafifletmesini diler. Dileği kabul edilir. Hz. İdris ölümünün ertelenmesini bu melekten ister ancak melek onu güneşin doğduğu yere kadar götürür ve İdris peygamberin ricasını ölüm meleğine bildirir.

Ölüm meleği onun dileğini yerine getiremez fakat güneş meleğinin ona ölüm gününü bildirmesine müsaade edilir. Ölüm meleği defterini açıp bakar, İdris peygamberin ölüm tarihini bulamaz ve bunu Hz. İdris’in tam güneş doğarken ölmesi gerekeceği şeklinde açıklar. Güneş meleği gerçekten Hz.İdris’i tam da o zaman ölü olarak bulur. Bununla beraber aslında Hz. İdris ölmemiştir.

 Bu anlatımı efsane dilinden çıkarıp geçerli dille anlatacak olursak bunun anlamı şudur ki; Güneş her gün ölür ve her gün tekrar dirilir ve böylece ölümsüz durumda bulunmaktadır” Sayın Ateş bu anlatımıyla diğer İslam bilginleri gibi aynı görüşü paylaşmakta yani Hz.İdris’in ölümsüz olduğuna işaret etmektedir.

Ölümsüzlük ise bedenen hayatta kalmakla mümkün olabilmektedir. Nitekim ruhun ölümsüzlüğü olmaz çünkü Allah her yaratılmışın ruhunu ölümsüz yaratmıştır. Ölümlü olan bedendir, ruh bedenden çıkınca ölüm gerçekleşmektedir. Bu teoriden hareketle Hz.İdris’in Satürn gezegenine bedenen yükseldiğini söylemek pek de yanlış bir görüş değildir. Peki, kutsal kitaplar bu konuda neler söylüyor?

Öncelikle Kur’an-ı Kerim’i inceleyelim;

            Kur’an’da İdris peygamber iniş sırasına göre önce Meryem suresinin 56-57. Ayetlerinde, daha sonra ise Enbiya suresinin 85 ve 86. ayetlerinde anılmaktadır. Kuran’daki anlatıma dikkat edersek yukarıda İslam bilginlerinin dile getirdiği üzere Allah, Hz. İdris’in çok doğru bir peygamber olmasını dile getirdikten sonra onu yüce bir makama yani göklere yükselttiğini de belirtiyor.

Kur’an’daki söz konusu ayetler aynen şöyledir;

MERYEM SURESİ / 57

‘‘Ve rafa’nahu mekanen aliyya.’’

‘‘Onu yüce bir makama yükselttik.’’

Bu ayetlerden de anlaşılacağı üzere Allah Hz. İdris’i yüce bir yere yükselttiğini belirtmektedir. Bu yüce yerin, İslam bilginlerinin dile getirdiği gibi, göğün 4. katı olabilme ihtimali kuvvetle muhtemeldir. Şimdi birde diğer kutsal kitaplara göz atalım, öncelikle İncil’i gözden geçirelim ve sonra Tevrat’ı araştıralım, bakalım bu iki kutsal kitap konuyla alakalı neler söylüyor. Fakat hatırlatmakta fayda var Hz. İdris’in asıl adının Hanok olduğunu konumuzun başında dile getirmiştik.

Her ne kadar İslam ansiklopedisi isimli eserinde A.J Wensinck İdris isminin aslında Andreas olabileceğini dile getirse de [1] birçok İslam bilgini ve Kuran araştırmacısı bu ismin İdris olduğuna ve Hanok olduğuna kanaat getirmiş, hem fikir olmuştur. Diğer kutsal kitaplarda Hanok yani Hz. İdris’in anlatımına dönecek olursak Hz. İdris meselesi İncil’de Luka, İbranilere Mektup ve Yahudanın Mektubu bölümlerinde geçmektedir. Fakat en geniş anlatım İbranilere Mektup bölümünde olmasından dolayı bizim sadece bu bölümü ele almamız daha doğru olacaktır.

İncil – İbranilere Mektup / Bölüm:11/5

‘‘İman sayesinde Hanok (idris) ölümü tatmamak üzere yukarı alındı kimse onu bulamadı çünkü Allah onu yukarı almıştı.’’

Yukarıdaki sözlerde aslında Allah’nın bir mucizesi de ortaya çıkmaktadır. Nitekim yukarıdaki İncil’de bulunan sözleri dikkatlice okursanız ve sonra Kuran’daki Meryem suresinin 56 ve 57. ayetleri okursanız birbiriyle ne kadar sağlam şekilde uyum sağladığını görürsünüz. İşte bu Allah’nın İncil’deki değiştirilmesine izin vermediği ayetlerdendir. Konumuza dönecek olursak İncil’deki bu ayetle de belirtildiği üzere Hz. İdris’in iman sahibi bir peygamber olması sebebiyle Allah onu göğe yükseltmiştir.

 “Yukarı Alındı” kelimesi bunun çok açık bir göstergesidir. Bu konu bir diğer kutsal kitap Tevrat’ta ise Yaratılış Kitabı, Mısırdan ve Çölde Sayım bölümlerinde geçmektedir. Yine diğer kutsal kitaplarda yaptığımız gibi Tevrat’ta da geniş anlatımlı bölümü inceleyeceğiz. Bu nedenle Hz. İdris hakkında en geniş anlatımın bulunduğu bölüm olan Yaratılış Kitabı isimli bölümde bakın nasıl anlatıyor.

İncil – Yaratılış Kitabı / 4-18/19/20/21/22/23/24

‘‘Hanok’un babası Yaret 162 yaşındayken oğlu Hanok dünyaya geldi.

Hanok’un doğumundan sonra Yaret 800 yıl yaşadı…

Yaret toplam 962 yıl yaşadıktan sonra öldü.

Hanok 65 yaşındayken oğlu Metuşelah doğdu.

Metuşelah’ın doğumundan sonra Hanok 300 yıl Allah yolunda yürüdü.

Hanok toplam 365 yıl yaşadı.

Allah yolunda yürüdü, sonra ortadan kayboldu, çünkü Allah onu yanına almıştı.’’

Görüyoruz ki Hz. İdris’in göğe alınması konusunda tüm kutsal kitaplar aynı sonucu vermektedir. Öyleyse kutsaliyet açısından İdris peygamber Zuhal gezegenine ulaşmış ve yaratıcının izin verdiği ölçüde yaşamıştır. Mevlana’nın da dediği gibi Satürn gezegeninin sırlarına vâkıf olmuştur.

Özetle Hz. İdris, Allah’nın müsaade ettiği gökyüzüne semaya yani uzaya yükselmiştir. Onun 4. gökte olduğu anlatılır. Hatta göğe yükselen bir diğer peygamber Hz. Muhammed Miraç gecesinde göğe yükseldiğinde Hz. İdris ile karşılaşmıştır. Bu olay şöyle anlatılır;

– Ben miraç gecesinde 4. kat semada İdris peygamber ile karşılaştım, bu gördüğün İdris’tir ona selam ver dedi. Bende ona selam verdim İdris de benim selamıma cevap verdi, sonra bana “Merhaba Salih kardeş, Salih peygamber dedi” buyurmuşlardır. (10)

Bu hadisten de anlaşılacağı üzere Hz. İdris 4. kata yükselmiştir. Sonuç olarak Satürn gezegeninde hayat olduğu bilimsel veriler ışığında kanıtlandığına göre Hz. İdris’in bir zamanlar Satürn gezegeninde yaşamış olmasının doğruluk payı yüksektir. Peygamberlerin gökler, uzay ve gezegenler ile olan ilişkisi her daim devam etmiştir. Örneğin son peygamber Hz.Muhammed’in gezegenlerin sesini duyma meselesi gerçekten dikkate şayandır.


[1]    A.J. Wensinck, İdris, İslam Ansiklopedisi:5/II.933-934

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: