Kapat

KORUK TEKYESİ’NİN TAMİRİ RİCASINA DAİR TUHAF BİR TEZKİREDİR

KORUK TEKYESİ’NİN TAMİRİ RİCASINA DAİR TUHAF BİR TEZKİREDİR
Erenler ve şehen-şâh-ı kerem-ver sâyesinde hıdmet-i celîlesiyle hulvü’l-mezâk olduğum Koruk Tekyesi’nin tamiri hakkında şeref-sudûr eden vaʽd-i âlîleri asma karâr olduğundan sabr ile koruk helva olur mesel-i şîrînine iʽtimâden bugün yarın iʽmârına teşebbüs olunur deyü terakküb olunmuş ise de güz mevsimi hulûliyle üzüm vakti geçerek havalar ekşimeğe başlamış ve halbuki dergâh-ı mezkûr gelmekde olan fasl-ı şitânın şiddetine tahammül edemeyerek câriye-i bintü’l-ineb ile görüşmeği iʽtiyâd eden mestâne erler gibi yıkılması meczûm ve şimdilik mehmâ-emken taʽmîr ve termîmiyle ayaklandırılmasına çâker-i hâk-i berâberlerinin iktidârım olmadığı emr-i gayr-i mevhûm olduğundan başka beher hafta zikr u mukabeleye gelen zevât-ı dervişân ile hangâh-ı mezbûrda beytûtet kılan fukarânın kahve ve atʽimesini pişürmek içün elzem olan odun ve kömürün vakt-i tedârüki dahi güzerân itmekde idüğünden kulûb-ı uşşâk gibi harâb olmağa temâyül eden şu zâviyenin hüsn-i tesviyesi bağ u ihsan ü kerem ve gülistân-ı lutf u himem olan hâk-i dergâh-ı kerîmânelerinden rica ve istidʽâ kılındığı muhât-ı ilm-i âlîleri buyuruldukda şu niyâz-ı âcizânem lakırdı kıtlığında asmalar budayım meseline haml buyurulmayup mümkün olduğu mertebe himmed-i aliyyeleri erzân buyurulmak bâbında.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: