Kapat

MEYVENİN ÇÜRÜĞÜ SANDIK ALTINA, İYİSİ ÜSTÜNE DİZİLİR

MEYVENİN ÇÜRÜĞÜ SANDIK ALTINA, İYİSİ ÜSTÜNE DİZİLİR

Eski devirlerin esnafı, dürüstlük timsalidir, ahlak abidesidir diyoruz ve buna dair bol bol örnekler de gösteriyoruz ama esnafın ahlaksızlığına dair bir örnek bulduk mu gözden kaçırmak için debelenip duruyoruz. Bu sefer öyle yapmayalım. Üzümün, incirin çürüğünü kutuların altına, iyisini üstüne dizenleri teşhir edelim. 

BELGE METNİ:

İzmir Mollasına, ve [] ve [] kadılarına ve Kuşadası naibine hüküm ki:

Mahrûse-i İstanbul’da Yemiş İskelesi’nde vâkî’ yemişçi ve bakkal taifesi arzuhal idüp kadîmü’l-eyyâmdan [berü] İzmir’den mahrûse-i mezbûreye üzüm geldikde razakı üzümü torba ile ve siyah üzüm çuval ile ve seklem ve kalem ile ve incir dahı kalem ve hasır ile getürile gelüp kutu ile incir ve üzüm getürile gelmemiş iken yakın zamandan berü tüccar taifesi incirin ve üzümün çürüklerini kutuların altına ve iyisini üstüne vaz’ idüp cümlesi eyü olmak üzere bey’ idüp bunlara ve sair [silik-ticaretlerine?] zarar olmağla hala Mahrûse-i İstanbul’da İzmir bazergânlarından el-Hac Ali ve el-Hac Hüseyin ve el-Hac Musa ve Eyyüb ve sâirleriyle mürafaa-i şer’ olunduklarında ba’de’l-yevm incir ve üzüm kutuya vaz’ olunmayup ve sarıca incir ile löp inciri karışık olmayup her biri başka başka kadîmden olugeldüği üzere hasır ve kalem ile getürilüp min ba’d kadime mugâyir vaz’ u hareket olunmamak üzere kıbel-i şer’den hüccet-i şer’iyye virilmekle mahallinde hüccet-i şer’iyye mucebince amel olunup fî mâ ba’d kadime mugâyir bir ferdi vaz’ u hareket itdirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ iyledikleri ecilden siz ki mevlânâ-yı mûmâileyhimsiz yedlerinde olan hüccet-i şer’iyyeleri mûcebince amel ve hilafından şer’le tenbih eyleyesiz deyü yazılmıştır. 


Fî Evâhir-i Zilhicce sene 1118 [25 Mart-3 Nisan 1707]

(Belgede “kalem” gibi okunan üzüm, incir sevkiyatında kullanılan malzemenin ne olduğunu bulamadığım için okunuşundan da kuşkuluyum)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: