Kapat

OR AHAYİM KARAY MEKTEBİ DİPLOMASI

OR AHAYİM KARAY MEKTEBİ DİPLOMASI


İstanbul’un  pek uzak olmayan geçmişindeki çok dilli, çok dinli, çok kültürlü yapısı içinde Karay Cemaati de yer alırdı. Günümüzde 3-4 aile ile temsil edilen bu cemaatin kendi okullarına ait bir diplomanın çevriyazısını sunuyorum. (Diplomanın görüntüsü Hakkı İncebay Arşivi’ndendir)

MEKATİB-İ İBTİDAİYE ŞEHADETNAMESİ

ORAHAYİM KARAÎ MEKTEBİ DERSAADET
Tam Numara: 120            Kazanılan Numara: 101
Kuran-ı Kerim maa Tecvid İbranice
İlmihal
Hüsn-i Hal ve Hareket
Elifba-yı Osmani
Kıraat
Esma-i Türkiye ve İmla
Sarf-ı Osmani
10 ondur
8 sekizdir
10 ondur
9 dokuzdur
8 sekizdir
Fransızca kıraat
Fransızca kavaid
Tarih
Coğrafya
Hesap
Hatt-ı Rika
Fransızca imla
8 sekizdir
10 ondur
7 yedidir
7 yedidir
6 altıdır
8 sekizdir
10 ondur
İsim ve Künyesi
Mahall-i Viladeti
Tarih-i Tevellüdü
Sinni
İlya veled-i Yoda Sadık Efendi
Dersaadet
1317
11
Or Ahayim Karaî Mektebimizin bu kere heyet-i mümeyyize huzurunda icra olunan imtihan-ı umumisinde bâlâda ismi muharrer İlya Yoda Sadık Efendi sunûf-ı ibtidaiyyeye mahsus derslerin umumuna nispetle muayyen olan yüz yirmi numaradan yüz bir numara kazanmış ve binaen aleyh mektebin ibtidaiye kısmını ikmal eylemiş olmakla yedine işbu şehadetname verildi. 1 Temmuz 1328
[Mühür: Or Ahayim Karaî Mektebi Müdiriyeti]
Efendi-i mumaileyh hamil olduğu işbu şehadetnamenin bâlâsında nev’i gösterilen dersleri mekteb-i Or Ahayim Karaî’de tahsil eylemiş olmakla arzu ettiği takdirde kendisinin bi’l-imtihan mekteb-i rüşdiyeye kabul olunabileceği tasdik olunur. 1 Temmuz sene 1328 [14 Temmuz 1912]
İbtidaî Rüşdî İbranice Muallimi
İbtidaî Rüşdî Tevrat-ı Şerif Muallimi
İbtidaî Rüşdî Fransızca Muallimi
[İbranice imza]
[İbranice imza]
[İmza:B. Cohen Aiva]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: