Kapat

TÜFENKPERVER TEKKE ŞEYHİ VECHİ EFENDİ

TÜFENKPERVER TEKKE ŞEYHİ VECHİ EFENDİ

Kanlıca Mihrabad Yolunda mevcut Ataullah Efendi Dergâhı, meskun mahalden biraz uzak olduğundan mıdır nedir, şeyhi olan Vechi Efendi geceleri silah atıp ahaliyi korkutup heyecanlandırmaktan bir türlü vazgeçememiş. En sonunda adamın birinin
kulübesinin çatısını da saçma manyağı yapmış. Meclis-i Meşayıh bu mesele için toplanıp koskoca mazbata düzenlemiş. Sadece bununla kalsa iyi, Şehremaneti, Beykoz Kaymakamlığı da şikayetleri aktarmışlar. Merak ettim bu şeyhi ama Sefine-i Evliya’da adını bulamadım. Hüseyin Vassaf’ın çağdaşı, kesin tanıyordur ama niye yazmadı acep.

BELGE METNİ:

«Kanlıca Dergâhı postnişini Vechî Efendi geceleri silah endaht ederek ahaliyi havf ve halecana düşürmekte olduğundan ve hatta geçenlerde bir gece attığı tüfengin saçması Reji Kolcusu Hacı Mehmed’in kulübesinin sakafına (çatısına) isabet ettiği ve bu halden ictinab etmesi lüzumu bi’d-defeat tefhim edildiği beyanıyla bu yüzden bir hadise zuhuruna mahal kalmamak üzere mumaileyhe Meclis-i Meşayıh’ça tenbihat-ı lazime ifası hakkında Beykoz kazası kaymakamlığından alınan tahriratın lefiyle ifa-yı muktezasına dair Şehremanet-i Celilesinden bi’t-takdîm havale buyurulan tezkire ve melfufatı kıraet ve mütalaa olundu.

Badema bu gibi ahvalde bulunmaması dergâh-ı mezkur postnişini mumaileyh Vecheddin Efendi’ye ekiden tenbih olunmuş olduğundan melfufat-ı mezburun iadesiyle cevaben emanet-i müşarunileyhaya izbar buyurulması tezekkür kılındı. 29 Rebiülahir sene 318 [26 Ağustos 1900]
[Meclis-i Meşayıh üyelerinin imzaları]»

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: