Kapat

YAHUDİ TALMUD YASASI VE SİYONİST BAĞLANTI

Talmud Yahudilerin Tevrat kadar önemsedikleri yasa kitabıdır. Öğreti anlamına gelen “Lamad”sözcüğünden türediği sanılır ve Tevrat’ta ki emir ve yasakların da bulunduğu Yahudiler için en az Tevrat kadar kutsal sayılan bir kitaptır. Yahudi Hahamlar Tevrat içerisinde bulunan hükümleri bir araya getirmek suretiyle yorumlamışlar, detaylandırmışlar ve kendileri de eklemelerde bulunmuşlardır.
Bu eklemelere pek çok mütedeyyin Musevi itiraz etsede taraftar olanlar bu eklemeleri Tanrı sözünün (Tevrat metninin) meali olarak açıklarlar. Ancak daha sonra deyim yerindeyse Talmud’u Talmud yapan Haham Nasi Yuda Talmud metnini elden geçirerek iki ayrı kısma ayırmıştır. Talmud kitabı Yahudi Haham Nasi Yuda’nın bu çalışmasıyla daha anlaşılır hale gelmiş, esasları oluşturan Mişna kısmı ile yorum kısmından da müşekkil ola Gamara kısmı Yahudiler tarafından makbul görülmüştür.
Bu nedenle Yahudi yasa kitabı Talmud en az Tevrat kadar önemlidir. Talmud kitabı Siyonistlertarafından da önemle kabul edilir. Zira Talmud kitabı “Vaad Edilmiş Toprak” fikrini sıkı sıkıya savunmakla birlikte, beklenen Mesih inancınıda ateşli bir şekilde savunmaktan geri kalmaz. Talmud kitabı ise yine Tevrat’ta da örneğine rastladığımız ve Siyonizm’in ana ideallerininin yapı taşlarından biri olan “üstün ırk” düşüncesi motifleriyle doludur. Örneğin Talmud’un Kethuboth   bölümünde üstün ırk inancını şu şekilde görebiliyoruz;
Kethuboth 111a:
“Yeryüzünde bütün memleketler İSRAİL TOPRAĞI yanında aşağılık kalır…”
Bununla birlikte belirtmekte fayda var Talmud kitabı da iki ayrı versiyona sahiptir.
Birincisi çok eski bilgileri ve belgeleri barındıran Babil Talmud’u diğeri ise Kudüs Talmud’u olarak bilinir. Ancak enteresan bir taraf vardır ki Talmud’un ilk bölümünü yani Mişna bölümünü Yahudi hahamlar eksik bulmuşlardır. Acaba gerçekten Musevilikte reform için mi bu yeni düzenleme yapılmıştır yoksa Siyonist emellere hizmette yeterli görülmediği için mi “tamamlama” anlamına gelen Gemera bölümü oluşturulmuştur?
Evet… Gariptir ki ilk Talmud sayılan Mişna’dan yüzyıllar sonra Gemara hahamlar konseyi tarafından derin anazilre neticesinde ortaya çıkmıştır. Tam burada çok dikkat çekici bir hadis göse çarpıyor.Hz.Muhammed‘in Yahudilerin Tevrat’ın yanı sıra Talmud isimli bir kitabı kutsal saymalarını doğru bulmayan hadis-i şerif şöyle diyor;
“İsrailoğulları kendi yazdıkları din kitabına uydular. Musa peygamberin Tevrat’ını terk ettiler.”
Fakat ne hazindir ki Yahudilerin izlediği bu tutumu doğru bulmayan Hz.Muhammed‘in kendi ümmeti de bugün aynı duruma düşmüş, Kur’an‘dan uzaklaşarak sünnet ve hadis kitaplarına kutsaliyet atfeder hale gelmişlerdir. Ancak yine Hz.Muhammed’in pek çok hadisinde Kur’an’a bağlılık için ümmetini uyardığıda bilinenler arasındadır. Keşke ona layık olabilsek…
Talmud öğretisine göre sıradan bir Yahudi Tevrat’ı anlamakta güçlük çekecek, hatta yanlış anlayabilecek, dolayısıyla da Tevrat öğretilerini yaşamına uygulamada hataya düşebilecektir. Bu nedenle Talmud’u Yahudi hahamlar Tevrat’ın meali olarak kabul etmelerinin yanı sıra bir Yahudinin günlük yaşamındaki Tevratsal hiyerarşi içinse yine Talmud’a dayalı “Halakhu” kitabını topluma sunmuşlardır.
Ancak burada göze çarpan önemli ayrıntı; ister Halakha olsun, ister Mişna veya Gemera, Yahudi hahamları, Yahudi toplumunu şovenist bir fikriyatla yetiştirmek her Yahudi’nin tam bir Siyonistolmasını sağlamak için Talmud gibi yaşamsal öğretileri içeren bir kitabı dayatmışlardır. Yahudi toplumu ise bu inanç sistemi sebebiyle Kur’an’dan uzaklaştırılan İslam toplumu gibi Tevrat’tan uzaklaştırılan Yahudi toplumu halini almıştır.
İsrail’li bir akademisyen olan İsrael Shakak bu konuyu özetleyen Talmud ve Tevrat çelişkisine adeta projeksiyon olur ve şu sözleri eder. Biz de bu sözlerle yamızı sonlandıralım;
“En radikal Yahudiler, kutsal kitabın büyük bir bölümüne kayıtsızdırlar ve kalan bazı bölümleri konusunda da anlamları çarpıtılmış tefsirler aracılığı ile fikir sahibidirler”
KURSAD BERKKAN

“YAHUDİ TALMUD YASASI VE SİYONİST BAĞLANTI” üzerine 1 yorum

  1. ILIMINATI OKUYAN ADAM says:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: